Schoolwiki

Wettelijke eisen Schoolgids VO

Geschreven door Tobias de Graaf op 24 feb. 2017
Elk jaar moet er weer een schoolgids worden opgesteld, digitaal of anderszins. Dat staat in de Wet op het Voortgezet Onderwijs – als ook de Wet op het Primair Onderwijs – en daar controleert de Onderwijsinspectie op. Maar welke eisen worden er eigenlijk gesteld? Waar moet de schoolgids aan voldoen? Wanneer moet de schoolgids worden vastgesteld?

Zomaar enkele vragen waar elke middelbare school tegenaan loopt. In deze blog geven we een inkijkje in de wettelijke eisen die anno 2017 aan de schoolgids worden gesteld, aan de hand van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Lees hieronder wat er in de schoolgids moet en ook wanneer de schoolgids wordt gecheckt door de Onderwijsinspectie.

Wat moet er in de Schoolgids van Middelbare Scholen?

In artikel 24a. Schoolgids staat welke eisen aan de inhoud van de schoolgids worden gesteld. De schoolgids moet informatie bevatten over de werkwijze van de school, voor “ouders, voogden, verzorgers en leerlingen”.

Samenvattend moet de schoolgids in ieder geval bevatten:

 • per soort onderwijs, de doelen van het onderwijs en de resultaten van het afgelopen jaar;
 • hoe de extra leerling ondersteuning eruit ziet;
 • de vakanties en vrije dagen, wat als onderwijstijd wordt aangemerkt en hoe er met lesuitval wordt omgegaan;
 • hoe de eerste twee leerjaren en de maatschappelijke stage zijn ingericht;
 • de (hoogte van) de vrijwillige ouderbijdrage en hoe de school deze bijdrage – en evt. andere geldelijke bijdragen waarmee ouders worden geconfronteerd – besteedt;
 • de verplichtingen waaraan de ouders en leerlingen moeten voldoen;
 • de klachtenregeling en rechten van de ouders en leerlingen;
 • het veiligheidsbeleid;
 • het verzuimbeleid;
 • het leerlingenparticipatiebeleid;
 • de samenwerkingsverbanden waar de schoolorganisatie aan deelneemt.
 • wie het aanspreekpunt is m.b.t. pesten.

De schoolgids dient bij inschrijving en jaarlijks na vaststelling te worden gecommuniceerd. Sinds enige tijd mag de schoolgids van de Onderwijsinspectie ook online worden gezet (meer hierover onderaan dit artikel).

Bekijk hieronder de bepalingen van artikel 24a.

Artikel 24a. Schoolgids

 1. De schoolgids bevat voor ouders, voogden, verzorgers en leerlingen informatie over de werkwijze van de school en bevat in elk geval informatie over:

  a. de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt, waaronder, in ieder geval met betrekking tot het schooljaar voorafgaande aan het schooljaar waarin de schoolgids wordt vastgesteld en onderscheiden naar soort onderwijs, voor elk leerjaar

  1. het percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of een ander soort onderwijs,

  2. het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat en het percentage leerlingen dat voor het eindexamen slaagt,

  b. de wijze waarop aan de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven wordt vormgegeven,

  c. t/m f. Lees meer op wetten.overheid.nl

 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop

  a. de resultaten worden beschreven die met het onderwijs worden bereikt, en

  b. de context wordt vermeld waarin de onder a bedoelde resultaten dienen te worden geplaatst.

 3. Het bevoegd gezag reikt de schoolgids uit aan de ouders, voogden, verzorgers dan wel de meerderjarige en handelingsbekwame leerling bij de inschrijving en jaarlijks na de vaststelling van de schoolgids.

Wanneer checkt de Onderwijsinspectie de Schoolgids?

In artikel 24c. Vaststelling schoolplan en schoolgids wordt het periodieke karakter van de schoolgids besproken. Waar de school wordt geacht het schoolplan minstens eenmaal in de 4 jaar vast te stellen, moet de schoolgids jaarlijks worden opgesteld – voor het opvolgende schooljaar.

De onderwijsinspectie dient de schoolgids na de vaststelling te ontvangen. Dit gebeurt bij voorkeur vóór de eerste schooldag van het nieuwe jaar. Bij een online schoolgids volstaat de link naar de schoolgids voor de inspectie.

Bekijk hieronder de bepalingen van artikel 24c.


Artikel 24c. Vaststelling schoolplan en schoolgids

 1. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast.
 2. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het eerstvolgende schooljaar.
 3. Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de schoolgids onmiddellijk na de vaststelling aan de inspecteur.


Online schoolgids?

Tegenwoordig mag er gebruik worden gemaakt van een online schoolgids, zodat het publiceren makkelijker is en ouders de schoolgids overal kunnen raadplegen. Daarnaast bespaart het vaak kosten en tijd. Bekijk ook de Schoolwiki.


Ken je Schoolwiki al?

Via de slimme zoekfunctie van de Schoolwiki, hebben ouders inzicht in alle schoolinformatie. Overal en op elk apparaat.

Meer weten?

Verder lezen.

Nog niet uitgelezen? Hier zijn een paar andere posts over Schoolwiki .

Onze nieuwsbrief

We delen maandelijks nieuwe interviews, blogs, nieuwtjes, en product updates in onze nieuwsbrief! Meer dan 2500 mensen gingen je al voor, en ontvangen maandelijks de nieuwste content over schoolcommunicatie.