Schoolwiki

Wettelijke eisen Schoolgids VO

Geschreven door Tobias de Graaf op 15 jun. 2022
Ieder jaar zijn scholen verplicht om een schoolgids op te stellen, digitaal of anderszins. Dat staat in de Wet op het Voortgezet Onderwijs – als ook de Wet op het Primair Onderwijs – en daar controleert de Onderwijsinspectie op. In dit blog zetten we de wettelijke eisen aan een schoolgids op een rijtje en gaan we dieper in op de vaststelling, publicatievorm en klachtenregeling. Ook geven we nog een paar tips voor als je de schoolgids gaat herzien.


Allereerst is het belangrijk om te benadrukken dat er geen template of vaste structuur bestaat voor een schoolgids. De reden hiervoor is dat scholen vrij worden gelaten in het inrichten van hun onderwijsorganisatie. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, zijn er wel een aantal inhoudelijke eisen gesteld vanuit de overheid. Hieronder gaan we in op deze eisen.

Wettelijke eisen inhoud

In artikel 24a. Schoolgids van de Wet op het Voortgezet Onderwijs staat welke eisen aan de inhoud van de schoolgids worden gesteld. De schoolgids moet informatie bevatten over de werkwijze van de school en is gericht aan ouders, voogden, verzorgers en leerlingen.

Samenvattend moet de schoolgids in ieder geval bevatten:

 • per soort onderwijs, de doelen van het onderwijs en de resultaten van het afgelopen jaar;
 • hoe de extra leerling ondersteuning eruit ziet;
 • de vakanties en vrije dagen, wat als onderwijstijd wordt aangemerkt en hoe er met lesuitval wordt omgegaan;
 • hoe de eerste twee leerjaren en de maatschappelijke stage zijn ingericht;
 • de (hoogte van) de vrijwillige ouderbijdrage en hoe de school deze bijdrage – en evt. andere geldelijke bijdragen waarmee ouders worden geconfronteerd – besteedt;
 • de verplichtingen waaraan de ouders en leerlingen moeten voldoen;
 • de klachtenregeling en rechten van de ouders en leerlingen;
 • het veiligheidsbeleid;
 • het verzuimbeleid;
 • het leerlingenparticipatiebeleid;
 • de samenwerkingsverbanden waar de schoolorganisatie aan deelneemt.
 • wie het aanspreekpunt is m.b.t. pesten.
 • Hoe de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt

Vaststelling

In artikel 24a1. Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids wordt het periodieke karakter van de schoolgids besproken. Waar de school wordt geacht het schoolplan minstens eenmaal in de 4 jaar vast te stellen, moet dit voor de schoolgids jaarlijks worden gedaan – voor het volgende schooljaar. Bij veel scholen is de MR hierbij betrokken.

De onderwijsinspectie dient de schoolgids na de vaststelling te ontvangen. Dit gebeurt bij voorkeur vóór de eerste schooldag van het nieuwe jaar.

Online schoolgids?

Waar het vroeger vereist was om de schoolgids als een fysiek exemplaar te verspreiden, gaat gelukkig ook de Onderwijsinspectie met de tijd mee! Tegenwoordig mag de school zelf de publicatievorm bepalen, waardoor veel scholen hebben gekozen voor een online schoolgids, in de vorm van een PDF of een Schoolwiki. Met de laatste kunnen ouders en leerlingen de schoolgids via elk device raadplegen, vinden ze snel de teksten of documenten die ze nodig hebben (via de slimme zoekfunctie) en zijn het aanpassen en de redactie overzichtelijk en simpel.

Ook bij een online schoolgids blijft belangrijk dat deze eenmaal per jaar goed wordt geupdate en wordt vastgesteld (zie hierboven), waarna er gewoon een link kan worden gedeeld met de Onderwijsinspectie. Bijkomend voordeel van deze vorm is dat er door het jaar heen wél kleinere zaken mogen worden gecorrigeerd of geupdate, als de informatie verouderd of foutief is.

Klachtenregeling

Verder besteedt de Wet nog specifiek aandacht aan de klachtenregeling in artikel 24b Klachtenregeling:

‘’ Ouders, voogden, verzorgers dan wel leerlingen, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel, waaronder discriminatie, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bevoegd gezag of het personeel.’’ (Artikel 24b. klachtenregeling op www.wetten.overheid.nl)

Het is voor een school belangrijk om te communiceren naar ouders/verzorgers, leerlingen en het personeel waar zij terecht kunnen voor eventuele klachten en hoe de standaard klachtenprocedure eruit ziet. Kortom, een must voor een schoolgids.

Tips schoolgids

 1. Tweedeling website en schoolgids: In de praktijk zien we dat veel scholen informatie tweeledig communiceren zowel via de website als de schoolgids. Wij adviseren middelbare scholen om de website te zien als een middel voor externe communicatie (werving) en het communiceren van de (bijzondere) identiteit. Dat betekent dat alle informatie die relevant is voor ouders en leerlingen van groep 8 op de website staat, en alle praktische informatie in de schoolgids.

 2. Een andere tip die we willen meegeven is om als school te communiceren in de ‘taal’ van ouders en leerlingen. Kort gezegd hanteren scholen vanuit de wetgeving andere termen dan ouders en leerlingen doen. Dit resulteert erin dat ouders niet altijd de gewenste informatie vinden. Veel ouders zoeken bijvoorbeeld op ‘ziek zijn’, ‘orthodontist’ of ‘afwezig’. Terwijl scholen daarentegen dit onder de termen ‘verzuim’ en ‘absentie’ vermelden. Om die reden hebben we een jaar geleden hiervoor de ‘zoekterm’ als functionaliteit toegevoegd aan onze Schoolwiki. Met de zoektermfunctie kun je een artikel koppelen aan een nieuw zoekwoord wat er verder niet in vermeld staat. Daarnaast houdt de slimme zoekfunctie van de Schoolwiki rekening met spelfouten.

 3. Leer van andere scholen. Iedere middelbare school is in Nederland verplicht een schoolgids te ontwikkelen - dit geldt eveneens voor basisscholen. Omdat alle schoolgidsen publiek zijn, kun je heel makkelijk kijken wat andere scholen hebben gedaan en hiervan leren.

Dit is een update van een eerdere blog, die origineel in februari 2017 is gepubliceerd.

Ken je Schoolwiki al?

Via de slimme zoekfunctie van de Schoolwiki, hebben ouders inzicht in alle schoolinformatie. Overal en op elk apparaat.

Meer weten?

Verder lezen.

Nog niet uitgelezen? Hier zijn een paar andere posts over Schoolwiki .

Onze nieuwsbrief

We delen maandelijks nieuwe interviews, blogs, nieuwtjes, en product updates in onze nieuwsbrief! Meer dan 2500 mensen gingen je al voor, en ontvangen maandelijks de nieuwste content over schoolcommunicatie.