Hoy voorwaarden

Laatste versie: Juli 2019

Deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Hoy app (de “App”). De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

De App biedt een webomgeving en/of mobiele omgeving voor scholen, hun medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers om de schoolcommunicatie te faciliteren via een mobiele applicatie (de “Dienst”).

Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de App gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1. Algemeen

1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de App gebruikt.
2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.hoyapp.nl.
3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2. Gebruiksregels van de App

1. Je mag de App niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
2. Je mag het volgende niet via de App verspreiden:

  • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • Ongevraagde reclame (spam);
  • Foute of misleidende informatie;
  • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
4. Je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de App is bedoeld.

Artikel 3. Het platform

Het doel van de App is om een platform te bieden waar scholen (inclusief hun medewerkers, zoals mentoren), ouders/verzorgers en leerlingen met elkaar in contact kunnen komen. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen scholen en ouders/verzorgers of leerlingen. Wij zijn ook geen partij bij de overeenkomsten tussen scholen en ouders/verzorgers of leerlingen. Als er een conflict ontstaat tussen scholen en ouders/verzorgers of leerlingen, moeten zij dat conflict zelf oplossen.

Artikel 4. Beschikbaarheid van de App

1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de App beschikbaar is.
2. Wij garanderen niet dat App foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de App niet of niet veilig werkt.
3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie , vermeld in de App .

Artikel 5. Gebruikersaccount

1. Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen. je moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
2. Als je denkt of weet dat je account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 6. Prijzen

1. De scholen betalen Hoy app voor de schoolomgeving, zoals afgesproken in een aparte Gebruikersovereenkomst. Ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers van de school kunnen de Dienst dan gratis gebruiken.
2. Als je moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zullen we dit duidelijk in de App vermelden.

Artikel 7. Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om je (deels) van de Dienst uit te sluiten of toegang tot de App te ontzeggen. Ook kunnen wij altijd, om welke reden dan ook, accounts verwijderen. Als wij ervoor kiezen om je geen toegang meer te verlenen of je account te verwijderen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt.

We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

  • Jouw account te verwijderen;
  • Onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

Artikel 8. Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Je persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

1. Directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze App, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
2. Directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de App, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
3. Schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de App, om redenen die buiten onze macht liggen.

Artikel 10. Vrijwaring

Door de App te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

1. Door de App te gebruiken, verklaar je dat:

  • Je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt in de App; of
  • Je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen.

2. Je mag inhoud van de App niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 12. Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.

Bij andere vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kun je contact met ons opnemen.